Doelstellingen

De Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen is rijk aan mogelijkheden en biedt daardoor veel kansen. Alle partijen die samenwerken in het project Grenzeloze Kanaalzone vinden het belangrijk zo optimaal mogelijk gebruik te maken van die potentie. Samen hebben ze de volgende doelstellingen geformuleerd:

"We willen een aantrekkelijker gebied:

  • voor bedrijven om zich te vestigen en bedrijven die in de Kanaalzone gevestigd zijn;
  • voor burgers om te wonen en te werken;
  • met een goede bereikbaarheid.

Dit willen we doen door:

beleid en strategische keuzes voor de Kanaalzone voor nog te bepalen thema's op elkaar af te stemmen;
samen te werken aan projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat, de omgevingskwaliteit en de bereikbaarheid;
de Kanaalzone als één grensoverschrijdend gebied te profileren;
en van elkaars aanpak te leren."

Samenwerking

De visie op de ontwikkeling van de Gentse Kanaalzone is verwerkt in het strategisch plan 'Wel-varende kanaalzone'. Naast een streefbeeld met de economische, ruimtelijke en milieuopties voor de lange termijn is in het plan een uitvoeringsprogramma met acties en maatregelen opgenomen. Verder zijn in het document de organisatiestructuur en de instrumenten voor de uitvoering van de acties en maatregelen aangegeven. Op de website www.gentsekanaalzone.be kunt u dit rapport raadplegen.

De Gebiedsvisie voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone geeft op het gebied van economie, mobiliteit en omgevingskwaliteit de ambitie voor de lange termijn (2030) en de opgaven voor de periode tot 2020 aan. Dit plan is vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma: het strategisch plan Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Dit plan geeft het kader voor de uitvoering van van projecten en activiteiten tot 2020 en de ontwikkelingen tot 2040.

De samenwerkingsthema's en projecten voor de Grenzeloze Kanaalzone komen voort uit deze documenten en hebben zowel voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone als voor de Gentse Kanaalzone meerwaarde.