Projecten

De provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de gemeenten Terneuzen, Zelzate en Evergem en de stad Gent, stippelen samen met Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent een koers uit voor de toekomst. Met het project Grenzeloze Kanaalzone willen zij initiatieven bundelen waardoor meer samenhang en een betere samenwerking mogelijk is.
 
In dit kader is een Interregproject gestart om via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de totale Kanaalzone Gent - Terneuzen te verbeteren. Naast de Europese subsidie toegekend door de Stuurgroep Interreg Nederland-Vlaanderen, dragen de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de Vlaamse Overheid departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Zelzate en Terneuzen, de stad Gent, De Lijn Oost-Vlaanderen, Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports financieel bij in het project.Het project loopt van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2014 en bestaat uit de volgende deelprojecten:

Recente Projecten

Grenzeloze Kanaaltochten groot succes

Ruim 150 belangstellenden namen deel aan de Grenzeloze Kanaalzone Vaartochten van Gent naar Terneuzen en van Terneuzen naar Gent op 5 april 2014.

Aan boord van de ‘Jacob Van Artevelde’ vertelden gidsen over de resultaten van het Europese samenwerkingsproject Grenzeloze Kanaalzone en de bedrijvigheid in het Kanaalzonegebied. In het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen kregen de deelnemers nog meer informatie over de betekenis van het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor het gebied. Ook kregen ze uitleg over de havens, het sluizencomplex, de nieuwe sluis en de omliggende woongebieden.

Eindverantwoordelijke organisatie: 

Verbeteren afwikkeling doorgaand vrachtverkeer

Het invoeren van samenhangend pakket van maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer in de woonkernen Zelzate en Sas van Gent te weren.

De inwoners van Zelzate en Sas van Gent ondervinden hinder van het vrachtverkeer dat door de woonkernen rijdt. Om de problemen in de kaart te brengen is in 2012 een verkeersonderzoek gestart naar het doorgaand vrachtverkeer. Dit verkeersonderzoek bestond uit een enquête onder bewoners, verkeerstellingen en een kentekenonderzoek. Ook werden gesprekken gevoerd met bewonersgroepen, vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en politiezones. Het onderzoek toonde aan dat er inderdaad veel vrachtverkeer door de woonkernen rijdt waarvan een groot aandeel doorgaand vrachtverkeer.

Vrachtwagensluis Rieme

Eind 2013 worden (verkeers)maatregelen ingevoerd om de leefbaarheid in Zelzate te verbeteren, terwijl ook de goede bereikbaarheid van de plaatselijke bedrijven gegarandeerd blijft. De maatregelen op een rij:

• het invoeren van een hoogtebeperking met een digitale vrachtwagensluis in Zelzate (zie kaart 1)
• het plaatsen van aangepaste bewegwijzering waar nodig
• het promoten van vrachtwagenroutes door GPS-operatoren
• communicatie naar bewoners en bedrijven via nieuwsbrief en folder.

De situatie in Sas van Gent is in kaart gebracht, maar van een directe maatregel is op dit moment echter nog geen sprake.

Hoe werkt een digitale vrachtwagensluis?

Het doel van deze sluis is vrachtwagens te beboeten die de dorpskernen als sluipweg gebruiken. Een dubbelpolige digitale sluis bestaat uit twee polen, één bij het binnenrijden van het dorp en één bij het uitrijden. Op de polen staan twee camera's en een laserlink: één camera legt de passerende voertuigen vast, een tweede camera registreert de nummerplaten. De laserlink detecteert voertuigen hoger dan 3 meter.

vrachtwagensluis

Wanneer een hoog voertuig door de sluis rijdt, wordt de nummerplaat en het videobeeld opgeslagen en het tijdstip van de passage vastgelegd. Ter hoogte van de tweede locatie gebeurt precies hetzelfde. Als de gemiddelde snelheid van het voertuig tussen de twee locaties hoger is dan de vooropgestelde waarde, betekent dit dat de vrachtwagen niet gestopt is voor laden en/of lossen. De chauffeur krijgt vervolgens een boete.

vrachtwagensluis

Eindverantwoordelijke organisatie: 

Verbeteren landschappelijke kwaliteit

Een goede balans tussen havens, industrie en omliggende woongebieden is belangrijk. Daarom investeren de betrokken overheden en havenbedrijven in landschap en natuur.

poort Terneuzen

Op diverse plaatsen is nieuw groen aangeplant, bijvoorbeeld rond bedrijventerreinen. Daardoor verhoogt de leefbaarheid van het gebied en verbetert het economisch vestigingsklimaat in de Kanaalzone. Een overzicht van de gerealiseerde groenprojecten:

  • aan de hoofdingang van Volvo Cars Gent zijn meidoorn, sleedoorn, sneeuwbal en drie eiken geplant. De groenzone wordt ecologisch beheerd zonder gebruik te maken van pesticiden.
  • langs de meer dan 7 km lange havenweg rondom het bedrijventerrein Kluizendok zijn 46 eiken, 61 essen, 136 zoete kerselaars, 160 beuken en een struikengordel geplant.
  • op de restgronden op het bedrijventerrein Moervaart-Zuid zijn eik, beuk en struiken zoals hondsroos, sporkehout en meidoorn geplant.
  • het aanleggen van drie landschapsknooppunten bestaande uit een aantal zitelementen, een informatiebord en een moeraseik langs belangrijke fietsassen in de Gentse Kanaalzone.
  • in de noord-oosthoek van de Koegorspolder, direct ten zuiden van Terneuzen ligt een klein landbouwperceel (ca. 1,5 ha) dat omsloten wordt door twee wegen (waaronder de Tractaatweg) en een historische dijk. Deze dijk is het meest noordelijke deel van de befaamde Graaf Jansdijk die door heel Zeeuws Vlaanderen loopt. Dit kleine gebiedje vormt als het ware een poort vanuit Terneuzen naar zowel het industriegebied in de Koegorspolder als het kleinschalige groene landschap. Het landbouwperceel is opnieuw ingezaaid, een drinkput is aangelegd en een hekwerk is geplaatst. Ook is een informatiebord geplaatst. Bewoners kunnen wandelen in het gebied.
  • er is een grensoverschrijdend landschapsontwerp voor de grenszone Zelzate – Sas van Gent gemaakt.
Eindverantwoordelijke organisatie: 

Verbeteren bereikbaarheid via het openbaar vervoer

Het verbeteren van de bestaande busverbinding tussen Gent en Terneuzen door op elkaar afgestemde aansluit- en overstaptijden, het invoeren van een eenduidig tariefsysteem en promotie.

Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van pendelbusdiensten voor een goede, onderlinge bereikbaarheid tussen het Training Center Bio Base Europe in Terneuzen, de Pilot Plant Bio Base Europe in Gent en de hieraan gekoppelde bedrijven.

busstation Terneuzen

Eindverantwoordelijke organisatie: 

Opstellen raamplan verkeer en vervoer

Hoe lopen de verkeers- en vervoersstromen in de Kanaalzone na 2020? Welke knelpunten kunnen daarbij ontstaan?

Aan beide zijden van de grens is daarnaar onderzoek gedaan, vastgelegd in beleidsdocumenten. Maar: vaak stoppen deze documenten bij de grens. Tijd voor een grensoverschrijdende visie, die in kaart brengt hoe het verkeer naar en vanuit de Kanaalzone Gent-Terneuzen zich zal ontwikkelen. Daarbij worden alle vervoersvormen betrokken: weg, spoor, water en buisleiding.

Raamplan Verkeer en Vervoer Grenzeloze Kanaalzone

sluizencomplex Terneuzen

Eindverantwoordelijke organisatie: 

Afstemmen verkeersinfrastructuur

Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de Kanaalzone is essentieel voor economische ontwikkeling van het gebied. Daarom investeren Vlaanderen en Nederland flink in de verbetering van wegen. De Tractaatweg en de R4 gaan op de schop; de Sluiskiltunnel is gereed in 2015 en voorkomt wachttijden bij de bruggen. Ook het onderliggende wegennet wordt aangepast, bijvoorbeeld om sluipverkeer te voorkomen. Een tijd van "grote werken" dus.

Maar hoe zit het met de bereikbaarheid van de Kanaalzone tijdens de werkzaamheden? En met de verkeersveiligheid? Hoe beïnvloeden de verbeterde verbindingen de verkeersstromen grensoverschrijdend? Moeten er extra maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat het verkeer tussen Goes en Gent vlot en veilig kan doorrijden? Dat is onderwerp van onderzoek binnen het Programma Grenzeloze Kanaalzone. Op basis van de uitkomsten zullen betrokken wegbeheerders maatregelen nemen.

kruispunt R4 oost

Rapport Afstemming Verkeersinfrastructuur

Eindverantwoordelijke organisatie: 

Communicatie

krant Grenzeloze KanaalzoneHet uitbrengen van een Grenzeloze Kanaalzone krant voor bewoners en bedrijven, het organiseren van een Kanaalzoneconferentie als afsluiting van het Interregproject, het uitbreiden van de website Grenzeloze Kanaalzone en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke havenkaart.

Eindverantwoordelijke organisatie: